Jun 4, 2010

Posted

اجرای زيبا و جديد مناجات حضرت عبدالبهاء – ای خدای پر عطای ذوالمنن

اجرای زيبا و جديد مناجات حضرت عبدالبهاء – ای خدای پر عطای ذوالمنن

هُو اللّه ای خدای پر عطای ذوالمنن واقف جان و دل و اسرار من در سحر ها مونس جانم توئی...

May 18, 2010

Posted

نهی از اعتراض بديگری در ديانت بهائی

نهی از اعتراض بديگری در ديانت بهائی

حضرت بهاءاللّه در کتاب مستطاب اقدس ميفرمايند: ١- ” لَايَعْتَرِض ْ اَحَدٌ عَلَی...

May 13, 2010

Posted

ويديو مناجاتی از آثار حضرت عبدالبهاء همراه با لينک دانلود

ويديو مناجاتی از آثار حضرت عبدالبهاء همراه با لينک دانلود

مناجات ای جانفشان یار بی نشان، به ياد زندانيان بیگناه و مظلوم بهائی Youtube Video: Download...

May 9, 2010

Posted

اهميت احترام و خدمت به والدين در ديانت بهائی

اهميت احترام و خدمت به والدين در ديانت بهائی

حضرت بهاءاللّه ميفرمايند : ١ – ” اعظم از کلّ بعد از توحيد باری جَلَّ و عَزَّ...

May 6, 2010

Posted

مواسات در ديانت بهائی

مواسات در ديانت بهائی

  از جمله تعاليم حضرت بهاءالله مواسات است و اين اعظم از مساوات است.. حضرت...

Apr 15, 2010

Posted

مناجاتی از حضرت عبدالبهاء از کتاب یاران پارسی

مناجاتی از حضرت عبدالبهاء از کتاب یاران پارسی

هوالله ای ثابت بر پیمان، گویند اسفندیار روئین تن بود ولی پایان از تیر پرّان چشم...

Apr 4, 2010

Posted

مناجاتی از حضرت عبدالبهاء همراه با مضمون فارسی

مناجاتی از حضرت عبدالبهاء همراه با مضمون فارسی

زمانی که به مناجات های مرکز میثاق میاندیشم  و آن را به تلاوت مینشینم از خود شرمسار...

Mar 24, 2010

Posted

مناجاتی زيبا از حضرت عبدالبهاء

مناجاتی زيبا از حضرت عبدالبهاء

هوالله ای پروردگار اين گنهکار شرمسار است و گرفتار هواجس اين خاکدان تاريک و تار  ای...

Mar 19, 2010

Posted

نطق مبارک حضرت عبدالبهاء در پاريس 27 نوامبر 1911

نطق مبارک حضرت عبدالبهاء در پاريس 27 نوامبر 1911

خطابات حضرت عبدالبهاء در سفر  اروپا – جلد يک (نطق مبارک ششم ذی حجّه ١٣٢٩ در...

Mar 9, 2010

Posted

بهترين راه تبليغ – از بيانات حضرت عبدالبهاء

بهترين راه تبليغ – از بيانات حضرت عبدالبهاء

از بيانات حضرت عبدالبهاء خطاب به انيس رودت اوّلين قدم ايجاد طلب روحانيّت در قلب...

« Previous Entries Next Entries »