Feb 1, 2010

Posted

مقام موسيقی در ديانت بهائی

مقام موسيقی در ديانت بهائی

حضرت بهالله موسیقی را در کتاب اقدس حلال اعلان می کنند.مضمون آیه عربی به فارسی چنین...

Jan 26, 2010

Posted

نص های بسيار زيبای بهايی درباره امتحانات الهيّه

نص های بسيار زيبای بهايی درباره امتحانات الهيّه

حضرت بهاءاللّه ميفرمايند : ١ – ” امتحانات الهيّه هميشه در ما بين عباد او بوده...

Jan 24, 2010

Posted

مقام انسان و مقام مومن در ديانت بهايی

مقام انسان و مقام مومن در ديانت بهايی

حضرت بهاءاللّه در کتاب عهدی ميفرمايند: ١- ” مقام انسان بزرگ است چندی قبل اين...

Jan 21, 2010

Posted

اهميت تبرّعات در ديانت بهايی

اهميت تبرّعات در ديانت بهايی

حضرت عبدالبهاء ميفرمايند : ١ - ” اعانه خيريّه را بسيار مهمّ شمرند و بنهايت...

Jan 19, 2010

Posted

نهی از متابعت نفس و هوی

نهی از متابعت نفس و هوی

حضرت بهاءاللّه ميفرمايند: 1- ” بعضی از نفوس که خود را به حقّ نسبت ميدهند و به...

Jan 9, 2010

Posted

حكم زنا در امر بهايی و چند نص در اين مورد

حكم زنا در امر بهايی و چند نص در اين مورد

نويسنده : استاد و معلم بزرگوار ، شهيد مجيد كمال الدين بخت آور شارع بهايی در كتاب...

Jan 4, 2010

Posted

نهی از دل شکستن و خاطر آزاری و اهميت آن در ديانت بهايی

نهی از دل شکستن و خاطر آزاری و اهميت آن در ديانت بهايی

حضرت بهاءاللّه در کتاب مستطاب اقدس ميفرمايند : ١- ” مَنْ يَحْزُنْ اَحَداً...

Dec 30, 2009

Posted

نص های درمورد تلاوت آيات و الواح در ديانت مقدس بهايی

نص های درمورد تلاوت آيات و الواح در ديانت مقدس بهايی

حضرت بهاءاللّه ميفرمايند : 1 – ” نيکوست حال کسی که در ليالی و ايّام بآياتش...

Dec 28, 2009

Posted

نهی از دروغگوئی در ديانت بهايی

نهی از دروغگوئی در ديانت بهايی

حضرت بهاءاللّه ميفرمايند : ١-”زبان گواه راستی من است او را بدروغ ميالائيد”. (ص...

Dec 25, 2009

Posted

چند نص مبارک در خصوص تربيت اطفال

چند نص مبارک در خصوص تربيت اطفال

حضرت بهاء اللّه ميفرمايند : 1 – ” حضرت موجود ميفرمايد انسان را بمثابه معدن که...

« Previous Entries Next Entries »