Nov 3, 2009

Posted

حضرت بهالله می فرمایند

حضرت بهالله می فرمایند

از تکلم بی فایده احتراز کنيد چه که زبان ناریست افسرده و کثرت بیان سمی است هلاک...

Nov 3, 2009

Posted

بیانی از حضرت بهاالّله

بیانی از حضرت بهاالّله

انشاء الله به عنايت رحمن فائز باشيد و از دونش فارغ و آزاد . چه مقدار از نفوس منتظر...

Next Entries »