Dec 25, 2009

Posted in گلزار تعاليم بهايی-نصّ های بهائی

چند نص مبارک در خصوص تربيت اطفال

حضرت بهاء اللّه ميفرمايند :

1 – ” حضرت موجود ميفرمايد انسان را بمثابه معدن که دارای احجار کريمه است مشاهده نما بتربيت جواهر آن بعرصه شهود آيد و عالَم انسانی از آن منتفع گردد ”

( لوح مبارک مقصود ص ٩٦ الواح جمال اقدس ابهی )


2 – ” آباء بايد کمال سعی را در تديُّن اولاد مبذول دارند چه اگر اولاد باين طراز اوّل فائز نگردد از اطاعت ابوين که در مقامی اطاعت اللّه است غافل گردد . ديگر چنين اولاد مبالات نداشته و ندارد يَفْعَلُ بِاَهْوَائِهِ مَا يَشَاءُ ” ٠

( ص ٨٨ گنجينه حدود و احکام )


3 – ” اگر والد دراين امر اعظم که از قلم مالک قدم در کتاب اقدس نازل شده غفلت نمايد حقّ پدری ساقط شود و لدی اللّه از مقصّرين محسوب ” ٠

( ص ٩ – ٨٨ گنجينه حدود و احکام )


4 – ” امروز تربيت اطفال و حفظ ايشان از سيّد اعمال نزد غنی متعال مذکور . اگر چه در ظاهر زحمت است ولکن سبب ظهور راحت ابدی بوده و هست ” ٠

( ص ٧٧ ج ٨ مائده آسمانی ط ١٢١ بديع )


حضرت عبدالبهاء ميفرمايند :

1 – ” اين واضح است مادر اوّل مربّی است و مؤسسّ اخلاق و آداب فرزند . پس ای مادران مهربان اين را بدانيد که در نزد يزدان اعظم پرستش و عبادت تربيت کودکان است بآداب کمال انسانيّت و ثوابی اعظم از اين تصوّر نتوان نمود “

( ص ٩١ منتخباتی از آثار مبارکه در باره تربيت )


2 – ” در آداب و اخلاق بيش از علوم و فنون اهتمام نمايند زيرا ادب و نورانيّت ِ اخلاق مرجّح است اگر اخلاق تربيت نشود علوم سبب مضر ّت گردد. علْم و دانش ممدوح اگر مقارن حُسن آداب و اخلاق گردد وَاِلّا سم ّ قاتل است و آفت هائل  . طبيب بدخو و خائن سبب هلاک گردد و علّت انواع امراض . اين قضيّه را بسيار ملاحظه داشته باشيد که اساس دبستان ، اوّل تعليم آداب  و اخلاق و تحسين اطوار و کردار باشد ” ٠

( ص ٤٨ فضائل اخلاق )


3 – ” تعليم اطفال و تربيت نونهالان جنّت ابهی از اعظم خدمات درگاه کبريا است” ٠

( ص ٦٦ منتخبات الواح مربوط به تربيت )


4 – ” هر کس قصور نمايد از موهبت کبری محروم ماند زنهار زنهار اگر فتور نمائيد البتّه بجان بکوشيد که اطفال خويش را علی الخصوص دختران را تعليم و تربيت نمائيد و هيچ عذری در اين مقام مقبول نه ” ٠

( لوح تربيت ص ٢١١ اخلاق بهائی )


5 – ” طفل مانند شاخه سبز و تر هر طور تربيت شود نشو و نمايد . اگر تربيت راست گردد راست شود و اگر کج ، کج شود و تا نهايت عمر بر آن منهج سلوک نمايد

( ص ٢١٠ اخلاق بهائی )


6- ” مادر اگر از طفل حرکت ممدوحی بيند ستايش نمايد و تحسين نمايد و تطييب خاطر طفل کند و اگر ادنی حرکت بی فائده صدور يابد طفل را نصيحت کند و عتاب نمايد و به وسائط معقوله حتّی زجر لسانی جزئی اگر لازم باشد مُجری دارد ولی ضرب و شتم ابداً جائز نيست زيرا بکلّی اخلاق اطفال از ضرب و شتم مذموم گردد ” ٠

( ص ١٦ ج ٧ مکاتيب حضرت عبدالبهاء )


7 – ” در آينده اخلاق عمومی بسيار فاسد گردد بايد اطفال را تربيت بهائی نمود تا سعادت دو جهان يابند وَ اَلّا در زحمت و مشقّات افتند زيرا سعادت عالَم انسانی باخلاق رحمانيست ” ( ص ١٢٤ ج ١ منتخباتی از مکاتيب )


8 – ” تربيت و آداب اعظم از تحصيل علوم است . طفل طيّب طاهر و خوش طينت و خوش اخلاق ولو جاهل باشد بهتر از طفل بی ادب کثيف بداخلاق ولو در جميع فنون ماهر گردد زيرا طفل خوش رفتار نافع است ولو جاهل و طفل بد اخلاق فاسد و مضرّ است ولو عالِم . ولی اگر علم و ادب هر دو بياموزد نورٌ علی نور گردد ” ٠

( ص ٨ – ٨٧ گنجينه حدود و احکام و ص ١٣٢ ج ١منتخباتی از مکاتيب حضرت عبدالبهاء)


9 – ” اطفال بايد اوّل بآداب الهی تربيت شوند و ترغيب و تشويق بر تحسين اخلاق گردند ، آنگاه بقدر امکان کوشش در تحصيل علوم و صنايع و فضائل آنها گردد چه اگر تربيت الهيّه و اخلاق حسنه نباشد اکتساب علوم و صنايع تنها کفايت ننمايد و مانع فساد اخلاق و  مضرّات نفْس و هوی نشود بلکه سبب ترويج افکار باطله و وسيله تقويت اغراض شخصيّه گردد مگر آنکه با تربيت الهی و حُسن اخلاق توأم باشد “

( ص ٤٤ ج ٢ بدائع الآثار )


10 – ” بايد از بدايت اطفال را به تربيت الهی پرورش داد و همواره بذکر حقّ متذکّر نمود تا محبّت اللّه در طينت آنان ثبوت و قراريابد و با شير امتزاج نمايد” ٠

( ص ١٢٤ ج ١ منتخباتی از مکاتيب ط آمريکا )

Be Sociable, Share!

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,

          Share

Leave a Reply

*