Jan 19, 2010

Posted in گلزار تعاليم بهايی-نصّ های بهائی

نهی از متابعت نفس و هوی

حضرت بهاءاللّه ميفرمايند:

1- ” بعضی از نفوس که خود را به حقّ نسبت ميدهند و به اجنحه نفْس و هوی طائرند از حقّ نبوده و نيستند ” .

(ص ٣٨٧ ج ٣ امر و خلق )


2- ” ای پسر هوی اهل دانش و بينش سالها کوشيدند و

بوصال ذی الجلال فائز نگشتند و عمرها دويدند و بلقای ذی الجمال

نرسيدند و تو نادويده بمنزل رسيده ای و ناطلبيده بمطلب واصل شدی

و بعد از جميع اين مقام و رتبه بحجاب نفس خود چنان محتجب ماندی

که چشمت بجمال دوست نيفتاد  و دستت بدامن يار نرسيد فَتَعِجَّبُوْا مِنْ

ذَلِکَ يَا اُوْلِيِ الْاَبْصَارِ “.

(قطعَه ٢٢ کلمات مکنونه )


3- ” ای بيگانه با يگانه   شمع دلت برافروخته دست قدرت من

است آنرا ببادهای مخالف نفْس و هوی خاموش مکن و طبيب جميع

علّتهای تو ذکر من است فراموشش منما. حُبّ مرا سرمايه خود کن و

چون بصر و جان عزيزش دار “.

(قطعه ٣٢ کلمات مکنونه )


4- ” ای پسر روح    قفس بشکن و چون همای عشق بهوای

قدس پرواز کن و از نفْس بگذر و با نفَس رحمانی در فضای قدس

ربّانی بيارام “.

(قطعه ٣٨ کلمات مکنونه )


5 – ” ای بنده من از بند مُلک خود را رهائی بخش و از

حبس نفْس خود را آزاد کن . وقت را غنيمت شُمُرزيرا که اين وقت را

ديگر نبينی و اين زمان را هرگز نيابی ” .

( قطعه ٤٠ کلمات مکنونه )


6- ” ای گياه خاک   چگونه است که با دست آلوده بشکر

مباشرت جامه خود ننمائی و با دل آلوده بکثافت شهوت و هوی معاشرتم

را جوئی و بممالک قدسم راه خواهی هَيْهَات هيَهْاَت (*) عَمَّا اَنْتُمْ

تُرِيْدُوْن َ ” .

(قطعه ٦٨ کلمات مکنونه)


7- ” ای بنده من   مَثَل تو مِثْل سيف پر جوهری است که

د رغلاف تيره پنهان باشد و باين سبب قدر آن بر جوهريان مستور ماند

پس از غلاف نفْس و هوی بيرون آی تا جوهر تو بر عالميان هويدا و

روشن آيد “.

(قطعه ٧٢ کلمات مکنونه )


8- ” ای احبّا ذيل مقدّس را بطين دنيا ميالائيد و بِمَا اَرَادَ

النَّفْسُ وَ الْهَوَی تکلّم مکنيد “٠     (ص ٦٥ ظهور عدل الهی )

١١- ” ای احبّای حقّ از مفازه ضيّقه نفْس و هوی بفضاهای

مقدّسه احديّه بشتابيد و در حديقه تقديس و تنزيه مأوی گيريد تا از

نفحات اعماليّه کلّ بريّه بشاطی عزّ احديّه توجّه نمايند “.

(ص ٦٥ ظهو رعدل الهی )


9- ” يا شيخ از حقّ بطلب آذان و ابصار و افئده عالم را

مقدّس فرمايد و از هوای نفْس حفظ نمايد چه که غَرَض مرضی است

بزرگ انسان را از عرفان حضرت موجود محروم مينمايد و از تجليّات انوار

نيّر ايقان ممنوع ميسازد. از فضل و رحمت الهی سائل و آمل که اين

مانع  اکبر را از ميان بردارد اِنَّهُ هُوَ الْقَوِيُّ الْغَالِبُ الْقَدِيْرُ ” .

(ص  ٣٩٤ ج ٣ امرو خلق  )

****

حضرت عبدالبهاء ميفرمايند :

١- ” رشادت و شجاعت ، غلبه برنفْس پُر وحشت است زيرا

ممکن است که انسان بر شرق و غرب بآسانی غالب آيد ولی غلبه بر هوی

و هوس و نفْسِ خود پرست بسيار مشکل است “.

(ص ١٥٦ ج ٥ مائده آسمانی ط ١٢٩ بديع )


٢- ” در بلندی همّت اطفال بسيار کوشش نمائيد که چون به

بلوغ رسند مانند شمع برافروزند و به هوی  و هوس که شيوه حيوان

نادانست آلوده نگردند بلکه در فکر عزّت ابديّه و تحصيل فضائل عالم

انسانی باشند “.

(ص ٢٣١ اخلاق بهائی  )

***

حضرت وليّ امراللّه ميفرمايند :

” در خصوص سؤالی که کرده ايد در آثار بهائی در حقيقت

نفْس دارای دو مفهوم است و يا در دو مفهوم بکار ميرود يکی نفْس

بعنوان هويّت شخص انسانی آنگونه که خداوند او را آفريده است اين

حقيقت در عباراتی نظير “مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ ” استعمال

گرديده است . نفْس ديگر نفْسِ امّاره است وآن ميراث مُظلم و حيوانی

است که همه ما آنرا داريم و همان طبيعت دون بشری است که ميتواند به

ديوِ موحش خودپرستی ، خشونت ، شهوت و غيره تبديل گردد. اين

نفْسِ امّاره است که می بايست عليه آن پيکار کنيم “.

(ص ٣٦ نمونه حيات بهائی – ترجمه مصوّب )

Be Sociable, Share!

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,

          Share

Leave a Reply

*