Jan 26, 2010

Posted in گلزار تعاليم بهايی-نصّ های بهائی, مقالات معرفی ديانت بهائی

نص های بسيار زيبای بهايی درباره امتحانات الهيّه

حضرت بهاءاللّه ميفرمايند :

١ – ” امتحانات الهيّه هميشه در ما بين عباد او بوده و خواهد بود تا نور از ظلمت و صدق از کذب و حقّ از باطل و هدايت از ضلالت و سعادت از شقاوت و خار از گُل ممتاز و معلوم شود چنانچه فرموده ” الم اَحَسِبَ النّاسُ اَن يُترَکُوا اَن يَقُولُوا اَمَنّا وَ هُم لاَ يُفتَنُونَ “(*)”٠

( ص ٧ ايقان مستطاب ( * ) آيه اوّل سوره عنکبوت )


٢ – ” بلی اينگونه امور که سبب وحشت جميع نفوس است واقع نميشود

مگر برای آنکه کلّ بمحک امتحان اللّه در آيند تا صادق و کاذب از هم تميز

و تفصيل يابد … ” ٠

( ص ٤٠ کتاب مستطاب ايقان )


٣ – ” و همين امورات را که مغاير انفُس خبيثه و مخالف هوای ناس است

حضرت ربّ العزّة محک و ميزان قرار داده و بآنها امتحان ميفرمايد عباد

خود را و تميز ميدهد سعيد را از شقی و معرض را از مقبل ” ٠

( ص ٥٩ کتاب مبارک ايقان )


٤ – ” و اينکه بعضی از افتتانات و امتحانات لغزيده و ميلغزند آن نفوس

فی الحقيقه باينمقام فائز نشده‌اند . مثلاً اگر شخصی ندای ورقا را فی

الحقيقه استماع نمايد البتّه به نعيق حيوانات از او ممنوع نشود .

در اينمقام کلمه ای از مصدر فضل و مطلع رحمت کبری بر تو القا مينمائيم

تا از اعراض و اغماض عباد و من فی البلاد و امتحانات قضائّيه و

افتتانات مُحدثه از صراط احديّه باز نمانی و به دوام مُلک و ملکوت

بر امر و حُب مالک جبروت ثابت و مستقيم مانی و آن کلمه ايست

که لَم و يَزَل و لاَ يَزاَل در کتب الهيّه ظاهراً و باطناً بوده و آن اينست

که ميفرمايد يَفعَلُ اللّهُ مَا يَشَاءُ وَ يحکُمُ مَا يُريِدُ اگر نفسی بعرفان

حقّ فائز شد و او را يَفعَلُ مَا يَشَاءُ وَ يَحکُمُ مَا يُرِيدُ فی الحقيقه دانست

ديگر از هيچ فتنه ممنوع نشود و از هيچ حادثه مضطرب نگردد .

اوست شارِب کأس اطمينان و اوست فائز بمقام ايقان طُوبَی

لِمَن شَرِبَ وَ فَازَ وَ وَيلُ لِلمُبعِديِنَ “

( ص ١٦٠ مجموعه اقتدارات )


٥ – ” زينهار از افتتان و امتحان الهی آسوده نشويد و در کلّ حين پناه بخداوند

متعال برده که شايد اليوم از صراط واضح منحرف نشويد و نلغزيد فطوبی

للثّابتين چه که امتحان برای کلّ بوده و خواهد بود و احدی از کمندش خارج

نه اِلّا مَن شَاءَ رَبّکَ اگر نسيم عدلش مرور نمايد صدهزار جوهر نور را در ظلمت

نفس و هوی مشاهده نمائی و اگر نسيم فضلش هبوب فرمايد صد هزار

هياکل فانيه را بمقرّ عرش باقيه ملاحظه کنی “

( ص ٦٧ ج ٧ مائده آسمانی ط ١٢٩ بديع )


٦ – ” در احيان هبوب ارياح امتحان ، عاشقان ِ جمال رحمن از اهل خسران

ممتاز ميشوند و نفوسی که در اين ايّام مستقيمند ازاهل جنّت عنداللّه

مشهود و مذکورند “

( ص ٢ – ٢١ ج ٤ مائده آسمانی ط ١٢٩ )


٧ – ” لَم يَزَل هبوبات ارياح افتتان و امتحان از مشرق عدل رحمن در مرور بوده

و خواهد بود تا تفصيل دهد مُعرض را از مُقبل ولکن طوبی از برای نفوسيکه

در حين هبوب مضطرب نشوند ” .

( ص ٢٢ ج ٤ مائده آسمانی ط ١٢٩ بديع )


* * *


حضرت عبدالبهاء ميفرمايند :


١ – چون بديده بصيرت ملاحظه نمائی ذرّات کائنات در موقع امتحانست تا چه

رسد بانسان علی الخصوص اهل ايمان . تفاوت در اينست که از امتحانات

وارده نور مبين در جبين مخلصين برافروزد و ضعفاء چون در دام بلا گرفتار

گردند ناله و حنين بلند کنند و هر روز اسير صد هزار شُبُهات گردند “.

( ص ١٣٣ ج ٩ مائده آسمانی ط اوّل )


٢ – ” از امتحانات هيچ محزون مگرديد زيرا امتحان و افتتان حصار اشرار و سبب

ظهور کمالات ابرار است لهذا بايد بسيار ممنون و خوشنود بود چه که مقصد از

ظهور نور مبين تربيت نفوس مبارکه است و اين جز بامتحانات الهيّه ممکن نه

اگر امتحانات الهيّه نبود ابداً نفوس تربيت نميشدند بلکه جميع مستغرق بحر

هوی و هوس ميماندند چون شدائد امتحان بميان آيد نفوس منقطع گردند

و منجذب بحقّ و متوجّه اِلَی اللّه و متخلّق باوصاف رحمانی و مستمدّ

از فيوضات آسمانی شوند ” .

( ص ٢٦ ج ٥ مائده آسمانی ط ١٢٩ )


٣ – ” الطاف جمال غيب مِن دون شبهه و ريب شامل دوستانست ولی

آزمايش و امتحان نيز شديد است قسم بالطاف رحمن رحيم که استخوان

عبدالبهاء از خوف امتحانات جمال ابهی ميگدازد و روح و قلب و جانش

مضطرب ولی اميد از عنايت آن محبوب مجيد است که اين عبد و دوستان

را نا اميد نفرمايد و نجات بخشد “

( ص ١٣٧ ج ٥ مائده آسمانی )


٤ – ” قوّه امتحان شديد است و سطوت افتتان عظيم ،

کوه کاه گردد و جبل خردل شود”

( در مناجات ص ٨٠ ج ٣ مناجاتهای حضرت عبدالبهاء )


٥ – ” در يوم امتحان ضعفاء بکلّی متزلزل گردند و منصرف شوند

و اقوياء که قوّت روح دارند بر قوّت بيفزايند “٠

( ص ٧٧ ج ٣ مکاتيب )


٦ – ” بر خوان رنگين و شهد و انگبين و باده خلّار و جام سرشار هر کس

بنده پروردگار است . عبوديّت حقّ در زير اغلال و زنجير و تير

و شمشير ثابت و محقّق ميشود “٠

( ص ٣٧ ج ٥ مائده آسمانی ط ١٢٩ بديع )


* * *


حضرت وليّ امراللّه ميفرمايند :


١ – ” امتحان مفتاح عزّت ابدی است شجره امراللّه به رنج و محنت

مستظلّين و دلدادگان و خون شهدا نشو و نما نموده و بارور گرديده “٠

( ص ١٥ ج ٣ توقيعات مبارکه سالهای ٤٨ – ١٩٢٢ )


٢ – ” امر عظيم است عظيم و حوادثش بس خطير و جسيم صَر صَر امتحانش

شديد است و صراطش اَحَدّ از سيف حديد جز جبال باذخه واطواد شامخه

مقاومت ريح عقيم نتواند و جز اَقدام ثابته مستقيمه از اين منهج قويم نگذرد

شعله انقلابش شرربار است و صاعقه قهرش اشدّ از لهيب نار اَلنّاس ُ هُلَکَاءُ

اِلّا المُؤمِنُونَ وَ اَلمُومِنُونَ هُلَکَاءُ اِلّا اَلمُمتَحِنُونَ وَ المُمُتَحِنُونَ هُلَکَاءُ اِلّا

اَلمُخلِصُونَ وَ المُخلِصُونَ  فِی خَطَرِ عَظِيمٍ “

(ص ١٦٦ ج ٢ توقيعات مبارکه )


٣ – ” صَر صَر امتحانات متتابعه شديده را مقاومت نمايند و از هبوب عَواصِف

بلايا و رزاياء متواليه در داخل و خارج پريشان و اندوهگين و مأيوس و متزلزل

نگردند ” ٠

(  ص ٢٤٢ج ٣ توقيعات مبارکه )


٤ – ” ابتلائات و امتحانات و افتتانات بعضی اوقات مواهب الهيّه هستند که در

خفا بما ارزانی گرديده و بما ميآموزند که بيشتر بخداوند ايمان و اعتماد داشته

و باينوسيله باو تقرّب جوئيم “

(ص ١٤ نمونه حيات بهائی )


٥ – ” هر قدر امتحانات و مشکلات زياد باشد بايد بر مراتب ايمان و توجّه شما

باين امر بيفزايد زيرا بوسيله امتحانات و افتتانات مکرّر خداوند بندگان خويش

را آزمايش ميکند بنا براين بايد مشقّات و امتحانات را بمنزله برکت الهی دانست

که باين صورت ظاهر ميشود و بمثابه فرصتی شمرد که بوسيله آن ميتوان

آگاهی کاملتری در باره اراده و مقصد الهی بدست آورد ” ٠

( ص ٧ – ١٦ نمونه حيات بهائی )


مناجاتهای حضرت عبدالبهاء

Be Sociable, Share!

Tags: , , , , , , , , , , , ,

          Share

Leave a Reply

*