Feb 22, 2010

Posted in قسمتهايی از آثارهای حضرت عبدالبهاء, منتخباتی از خطابات حضرت عبدالبهاء, برخی آثار و آيات الهی در ديانت بهائی

نطق مبارک حضرت عبدالبهاء – پاريس ٢٣ نوامبر ١٩١١ در منزل

(نطق مبارک ٢ ذی حجّه ١٣٢٩ در منزل)

(در پاريس ٢٣ نوامبر ١٩١١)

هُو اللّه

ميگويند يک ترن در رود سن افتاده بيست و پنج نفر

غرق شده و امروز در پارلمان فرنسا از وقوع اين

قضيه بحثی مفصل خواهد شد وزير راه آهن را در تحت

محاکمه آورند * يک جدال عظيمی خواهد شد هيجان

شديد است * بسيار بسيار تعجب کردم که بجهت بيست

و پنج نفر که در رود خانه افتاده غرق شده اند چنين هيجان

غريبی در پارلمان ظاهر شده امّا از برای طرابلس که

روزی هزاران کشته می شوند ابداً حرفی نميزنند *

البته تا حال پنجهزار نفر کشته شده اند * ابداً بخاطر

پارلمان نميآيد که آنها بشرند مثل اين است که آنها

حجرند * سبب چه چيز است که پارلمان از برای بيست

و پنج نفر اينطور هيجان ميکند و از برای ششهزار

نفر ابداً حرف نميزند * و حال آنکه آنها بشرند و اين ها

بشر همه از نسل آدمند * بجهت اينستکه آنها جنس

فرنسا نيستند * اگر پارچه پارچه شوند اهميتی ندارد *

ببينيد چه قدر بی انصافيست چه قدر بی احساسی است چه

قدر نادانی است و حال آنکه آن بيچاره ها که در طرابلسند

پدر دارند مادر دارند پسر دارند دختر دارند عيال دارند

آنها را شرحه شرحه نمايند * آيا چه تقصير دارند *

در جريده خواندم حتی در ايطاليا از مردم فرياد و فغان

بلند است * از عربها گذشته نساء ايطاليا بفرياد و فغان

آمده‌اند * ديده مادران اشکبار است و دلهای پدران

غرق خون است و گريه و زاری اطفال به عنان آسمان

ميرسد * ببينيد بشر چه قدر خونخوار است * ببينيد

انسان چه قدر غدّار است چه قدر از خدا غافل است *

حالا اگر بعوض تيغ و شمشير و گلوله و تفنگ و توپ به الفت

و محبت و عيش و عشرت و جشن و مسرت پردازند

و در بزم کاميابی سرمست باده شادمانی گردند و با يکديگر

دست در آغوش همدم وهم آواز سروش شوند بهتر

نيست * اگر اينها مانند طيور شکور با همديگر پرواز

کنند بهتر است يا مانند گرگان خونخوار در هم آويزند

و ستيزند و خون يکديگر ريزند * چرا انسان اينقدر

غافل است زيرا خدا نشناس ا ست * اگر خدا را ميشناختند

البته هر يک ديگر يرا مينواخت * اگر احساسات روحانيه

داشتند علم صلح اکبر می افراشتند * اگر وصايای

انبيا می شنيدند البته انصاف داشتند * لهذا دعا کنيد

تضرع و زاری کنيد که خدا هدايت کند رحم بدهد

عقل بدهد احساسات روحانی بدهد بلکه اين بيچارگان

بشر راحت شوند * انسان دانا شب و روز بحال بشر

بگريد فرياد و فغان بر آرد که بلکه خفتگان بيدار

شوند کوران بينا گردند مردگان زنده شوند ظالمان

انصاف دهند * من دعا ميکنم شما ها هم دعا کنيد *

Be Sociable, Share!

Tags: , , , , , , , ,

          Share

Leave a Reply

*