Feb 11, 2012

Posted

گلزار تعاليم بهائی: عذر خواهی و عفو

گلزار تعاليم بهائی: عذر خواهی و عفو

          حضرت بهاءاللّه در کتاب مستطاب ايقان ميفرمايند : ١ – ” از...

Feb 17, 2010

Posted

مثنوی مبارک – مثنوی حضرت بهاءالله – آثار قلم اعلی

مثنوی مبارک – مثنوی حضرت بهاءالله – آثار قلم اعلی

مجموعه مناجات آثار قلم اعلى جلد ۲ – مثنوی مبارک – مثنوی حضرت بهاءالله Read Online:...

Jan 24, 2010

Posted

مقام انسان و مقام مومن در ديانت بهايی

مقام انسان و مقام مومن در ديانت بهايی

حضرت بهاءاللّه در کتاب عهدی ميفرمايند: ١- ” مقام انسان بزرگ است چندی قبل اين...

Jan 4, 2010

Posted

نهی از دل شکستن و خاطر آزاری و اهميت آن در ديانت بهايی

نهی از دل شکستن و خاطر آزاری و اهميت آن در ديانت بهايی

حضرت بهاءاللّه در کتاب مستطاب اقدس ميفرمايند : ١- ” مَنْ يَحْزُنْ اَحَداً...

Dec 30, 2009

Posted

نص های درمورد تلاوت آيات و الواح در ديانت مقدس بهايی

نص های درمورد تلاوت آيات و الواح در ديانت مقدس بهايی

حضرت بهاءاللّه ميفرمايند : 1 – ” نيکوست حال کسی که در ليالی و ايّام بآياتش...