Dec 30, 2009

Posted

نص های درمورد تلاوت آيات و الواح در ديانت مقدس بهايی

نص های درمورد تلاوت آيات و الواح در ديانت مقدس بهايی

حضرت بهاءاللّه ميفرمايند : 1 – ” نيکوست حال کسی که در ليالی و ايّام بآياتش...

Nov 9, 2009

Posted

در خصوص دیانت بهایی

در خصوص دیانت بهایی

دیانت بهائی، یک دیانت جهانی است و هدفش اتحاد جمیع نژادها و ملیتها در یک آرمان بین...

Next Entries »