Feb 1, 2010

Posted

مقام موسيقی در ديانت بهائی

مقام موسيقی در ديانت بهائی

حضرت بهالله موسیقی را در کتاب اقدس حلال اعلان می کنند.مضمون آیه عربی به فارسی چنین...

Dec 30, 2009

Posted

نص های درمورد تلاوت آيات و الواح در ديانت مقدس بهايی

نص های درمورد تلاوت آيات و الواح در ديانت مقدس بهايی

حضرت بهاءاللّه ميفرمايند : 1 – ” نيکوست حال کسی که در ليالی و ايّام بآياتش...