Nov 10, 2010

Posted

آقای معلم من بهایی هستم – فریاد یک کودک بهائی از این همه ظلم

آقای معلم من بهایی هستم – فریاد یک کودک بهائی از این همه ظلم

شعر و اجرای بسيار زيبا از ظلمی که در مدارس و دانشگاه های ايران به بچه ها و جوانان...