Feb 3, 2012

Posted in ويديوهای بهائی, مجموعه ديداری و شنيداری, آهنگ ها و دعاهای بهائی, دانلود سرود و آهنگ بهائی

ترانه ی “صد هزار پرده” با اجرای لوک سلات – Luke Slott – One Hundred Thousand Veils

بيا تا جاده های دور تهران را بپيمائيم
همانجايی که هفت شمع ميسوزند
بدنبالم بيائيد
ای مردمانی که خويشتن را نيکوکار ميدانيد
بسوی دريای ياقوتی
صد هزرار پرده اينک روی خورشيد را پوشانده
سياه ابران به روی آسمان آبی ما سايه تاريک افکنده
شنيدی بر سر استادان چه آوردند؟
و يا درباره آنان که حتی در درون قبر هستند
از آزار تنفر، آرامش نمييابند؟
و آيا ديده اي آن جوان ها را
که جان خويشتن را در راه حقيقت فدا کردند؟
و يا آن دختری که طناب دار را بوسيد
و با آغوش باز ظلم و بی حقی را پذيرا شد؟
صد هزرار خورشيد تابان بر زمين افتاده اند
صدای انفجارشان گوش ها را از شنيدن نغمه های تازه مسدود ميکند
صد هزار پرده سيمای حقيقت را پوشانده
بگو فرياد چند مادر شده گم اندر اين غوغا؟
هيچ نبردی برای جنگيدن نيست
شما نه حق الهی داريد
و نه کتاب مقدسی که با آن اشاره کنيد
که اين اشتباهات را درست نشان بدهد
آيا اين خيلی آزار دهنده است؟
که سعی ما برای نوسازی و ترميم اين دنياست
و يا اينکه پر از اميد راه خود را به پايان برسانيم؟
و يا هر فرد بشر را دوست خويشتن دانيم؟
بيا با هم بپيمائيم اين خيابان ها را
اين شهر های ايران را
که ميبالند اينچنين بر دهر

YouTube Video:

Download:

http://www.mediafire.com/?ebqp9iuqf34xog7

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

          Share

  1. I love to hear and share with my friends and family

Leave a Reply

*